+420 603 960 594 info@vibrodesk.cz

JsmeVibroDesk s.r.o.

Oznámení o zpracování osobních údajů

info – gdpr

Oznámení o zpracování osobních údajů

Informační oznámení o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů („GDPR“)

 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost VibroDesk s.r.o. IČ: 080 35 849, se sídlem: Hlubyně 2, 262 72 Březnice (dále jako „Správce“).

 

Kontaktní údaje správce

www.vibrodesk.cz, e-mail: info@vibrodesk.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů v rozsahu: i) identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení/firma, datum narození, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČ a DIČ), ii) údaje vyplývající ze smluvního vztahu (historie objednávek, statistika aj.). Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu obchodního partnera.

 

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Správce může bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům: i) plnění obchodních smluv a vztahů, ii) plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce, iii) ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce), iv) interní reporting.

 

Následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany, a tedy i uzavření obchodních smluv a vztahů.

 

Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

 

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování.

 

Právo na opravu:

Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz:

Správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování:

Dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku:

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv obchodního partnera lze zaslat písemně na adresu Správce či elektronicky na adresu info@deskovedopravniky.cz.

 

Zabezpečení osobních údajů:

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Závěrečná ustanovení:

Toto informační oznámení nabývá účinnosti 1. srpna 2019.

Hlubyně 1. srpna 2019

© Moje firma online 2023